Link đăng ký nhận Giấy xác nhận Chứng chỉ tiêm chủng COVID-19 / Register link to receive the Confirmation for the Certificate of Vaccination against COVID-19 : 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ19eJV3BahnIgs0dJb4TyTEugnVc-ds7azfPkiGWV3WSWig/viewform?usp=pp_url


CONSULAT DU VIETNAM À GENEVE